Internetowy Atlas województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz
140 Podstawowych
kompozycji mapowych
571 Mapy
295562 kompozycji stworzonych
przez użytkowników

UWAGA

 

ABY PRZEGLĄDAĆ ZAWARTOŚĆ ATLASU NALEŻY KORZYSTAĆ Z LINKU ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ

 

https://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/

 

 

 „Internetowy Atlas Województwa Kujawsko – Pomorskiego” jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie różnego rodzaju odbiorców na nowoczesne źródło informacji dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. W 2013 r. zainicjowano prace nad unikatowym w skali kraju projektem zmierzającym do stworzenia ogólnodostępnego narzędzia, które gromadzić będzie wiedzę z zakresu czynników i warunków rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Docelowo, projekt jest elementem stałego monitorowania oraz prognozowania zmian zachodzących w regionie oraz służy wszystkim zainteresowanym do zapoznania się ze zmianami zachodzącymi w województwie kujawsko-pomorskim.


Z satysfakcją zapraszam do korzystania z internetowego geograficznego atlasu województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz atlas, który jest nowoczesną, kompletną i w założeniu na bieżąco aktualizowaną i rozwijaną monografią kartograficzno-tematyczną i geograficzno-statystyczną regionu, został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów na podstawie najnowszych statystycznych i środowiskowych baz danych oraz oryginalnych opracowań i wyników badań naszych naukowców. Zgromadziliśmy w nim całościowy stan wiedzy o województwie oraz informacje wyjściowe do zakładanych strategicznych scenariuszy rozwojowych. W połączeniu z powszechnie dostępną funkcjonalną aplikacją interaktywną, działającą równie dobrze także na urządzeniach mobilnych, otrzymaliśmy sprawne i w dużej mierze „inteligentne” narzędzie zarówno do zarządzania rozwojem i strategicznego programowania, jak i na potrzeby systemu edukacji. Internetowy atlas województwa przyda się administracji, uczniom i studentom, a także wszystkim innym, którzy poszukują map dobrze opisujących procesy i zjawiska.

Dziękując wszystkim jego twórcom pozostaję z nadzieją, że „Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego” będzie rozwijany i ulepszany, stając się, niejako przy okazji, kolejnym przyczółkiem promocyjnym Kujaw i Pomorza w sieci.

 

Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki


Ludność zamieszkująca dowolny region geograficzny świata ma prawo do wiedzy na temat jego historii i kultury, zasobów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz ogólnego potencjału rozwoju. O tym, czy niniejsza aplikacja daje takie możliwości pogłębienia wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim, przekona się każdy ktokolwiek zechce z niej skorzystać. Jest to wyjątkowa, niemająca podobnych odpowiedników w naszym kraju aplikacja, która nawiązuje pod względem zasobu treści do geograficznych atlasów regionalnych i ma charakter opracowania otwartego. O jej unikatowości świadczy seria kilku tysięcy warstw tematycznych budujących sto kilkadziesiąt kompozycji mapowych, komplementarnych w stosunku do treści geoportali, najczęściej ukazujących topografię powierzchni Ziemi.

Syntetyczny, a zarazem uniwersalny charakter aplikacji sprawia, że mogą z niej korzystać osoby w dowolnym wieku, bez względu na poziom wykształcenia i wykonywany zawód. Jest źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, studentów i nauczycieli, a także dla podejmujących decyzje urzędników, rolników, czy też drobnych przedsiębiorców. Pozostanie również do dyspozycji przyszłych pokoleń, a rozwijana poprzez archiwizowane kompozycje użytkowników Internetu, z jednej strony świadczyć będzie o ich inwencji twórczej, natomiast z drugiej, o nieograniczonych możliwościach postrzegania środowiska geograficznego.

Przemawiające do wyobraźni mapy, to w przeważającej mierze zasób geoinformacyjny, który daje okazję do wysiłku intelektualnego i myślenia w kategoriach przestrzeni. Przestrzeń województwa kujawsko-pomorskiego, ukazywana jest tutaj najczęściej na mapach odpowiadających skali 1:1 mln, tj. skali, która na witrynach Google Earth odpowiada obrazom ze stosunkowo odległego pułapu, wynoszącego około 250 kilometrów od powierzchni Ziemi. Obszar ten zasługuje na znacznie bliższy ogląd, wykorzystujący w analizach statystycznych bazy danych, niedostępne na co dzień każdemu, stąd też poświęcono mu niniejszą monografię. Dzięki funkcji tworzenia własnych kompozycji mapowych, jest możliwość kreowania przez użytkowników śmiałych reinterpretacji, w stosunku do zamieszczonych tutaj kompozycji typowo naukowych. Na obecnym etapie opracowania jakichkolwiek aplikacji, oczywistą jest potrzeba wykazania się przenikliwością interpretacyjną, typową dla prosumentów budujących zasoby Internetu społecznościowego, gdyż jedynie w ten sposób korzyści z aplikacji będą pomnażane. Będą one także prowadziły do rozpowszechniania wiedzy na temat wielu zagadnień przyrodniczych i społeczno-gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Jako narzędzie informacyjne o charakterze atlasu geograficznego, aplikacja opracowana została przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dlatego też w imieniu zespołu autorów i redaktorów zachęcam do korzystania z niej. Zapraszam do aktualizowania oraz wzbogacania informacji w jej zasobach, ich archiwizowania i udostępniania, gdyż dopiero wtedy, poprzez obraz województwa kujawsko-pomorskiego, łatwiej będzie można zrozumieć przestrzeń geograficzną w jeszcze szerszym zakresie tematycznym i terytorialnym.

 

Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 

Deklaracja dostępności

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/   

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- dokumenty tekstowo-graficzne utworzone w programach graficznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17, zostało poddane aktualizacji dnia: 2023-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Budzyńska, izabela.budzynska@biuro-planowania.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566767197 wew. 619. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie wybranej kompozycji mapowej bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 12 lokalizacji.

 

1) Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

•dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,

•wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,

•budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,

•korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,

•toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze, w tym samym pionie,

•2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,

•w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

•Punkt informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,

•zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,

•w części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,

•stopnie schodów wewnętrznych  w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),

•do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

•dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl , telefonicznie: 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017.

 

2) Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

a)      ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

·      2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,

·        na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

·   brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;

·        drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,

·        w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;

 

b)      ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

·        1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·       dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

·   po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,

·        brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

·        brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

 

c)      ul. Włocławska 167 w Toruniu:

·        miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·        pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,

·        toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

·        drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,

·        w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

·        brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

 

d)      ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

·     obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,

·        brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

 

e)      Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:

·      obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,

·        brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

 

f)       ul. Kopernika 4 w Toruniu:

·    2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,

·     dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, 

·  brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

·   po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,

·    zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w sygnalizację dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel  sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,

·       brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

·       brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,

·        istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;

 

g)      Szosa Bydgoska 52 w Toruniu:

·        2 miejsca postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·        pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze,

·  dostęp do budynku z poziomu terenu, wewnątrz urządzenie dźwigowe uniemożliwiające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,

·        brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

·        brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;

 

h)      ul. Bechiego 2 we Włocławku:

·       dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,

·        1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·        pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,

·        toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

·        drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,

·        Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,

·        w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:

- obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,

- przed budynkiem plac zabaw dla dzieci;

 

i)        ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:

·   dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, podjazd oraz urządzenie dźwigowe zaczynające bieg od garażu podziemnego;

·        2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·   schody zewnątrz i wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,

·    zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w  panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,

·        pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,

·        toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

·        na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,

·        w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

·        w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:

- przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych,

·        drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi;

 

j)        ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:

·        dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

·        1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

·        pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,

·        brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

·        korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

·        drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi;

 

 

k)   ul. Gimnazjalna 2 w Bydgoszczy:

·      dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz platforma schodowa zlokalizowana od strony ogrodu, obsługiwana

      przez pracownika obiektu,

·     1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

      usytuowane przed wejściem do budynku,

·      pomieszczenia obsługi klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich usytuowane na I piętrze,

·      zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz

      wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,

·      toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na 2 piętrze,

·      korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

·    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wyposażono w pętlę indukcyjną,

·    w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przewidziano szatnię dla klientów oraz kącik dla dzieci.

Aktualności

16 stycznia 2020 roku zakończyła się aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano 40 map (dane za 2018 r.). Pełny zakres zagadnień  znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

21 grudnia 2018 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano mapy z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2017r.). Pełny zakres zagadnień  znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

5 stycznia 2018 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano mapy z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2016 r.). Pełny zakres zagadnień znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

5 czerwca 2017 roku miała miejsce aktualizacja w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Zaktualizowano 36 kompozycji mapowych z działu SPOŁECZEŃSTWO i GOSPODARKA (dane za 2015 r.). Pełny zakres zagadnień znajdujących się w atlasie jest dostępny w zakładce SPIS MAP na stronie internetowej aplikacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. 2016 poz. 1134) z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniła się nazwa gminy Wąbrzeźno (powiat wąbrzeski) na nazwę - gmina Ryńsk. W związku z tą zmianą zaaktualizowana została mapa administracyjna - podział na gminy (2017) w dziale ZAGADNIENIA OGÓLNE.

Formularz kontaktowy

wyślij

Logowanie

Zapomniałem hasło

Rejestracja

Przypomnienie hasła

Aby zrejestować hasło wpisz wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji.

Nowe hasło

Aby zresetować swoje dotychczasowe hasło wpisz nowe i powtórz je w drugim polu